Caroline Raat

Manette Baggen

Onderzoeker, adviseur

Mevrouw mr. M.A.E. (Manette) Baggen. Manette is van origine jurist maar is, na een aantal jaar als rechtspositioneel jurist voor justitie (Gevangeniswezen) en politie te hebben gewerkt, gedurende 16 jaar leidinggevende binnen de Regio- en Nationale Politie geweest. Onder meer als wijkteamchef in de Basis Politiezorg, als hoofd van een afdeling Integriteit en Veiligheid en als plv. programmadirecteur van een landelijk programma Professionele Weerbaarheid.

Sinds 2018 werkt Manette vanuit haar bedrijf Z-I-N Partner in Management en Integriteit als gecertificeerd particulier onderzoeker. Zij is gespecialiseerd in het verrichten van feitenonderzoek naar ongewenst gedrag en integriteitskwesties binnen werk- en politieke omgevingen. Ook voert zij regelmatig klachtonderzoeken op het gebied van ongewenst gedrag uit, zowel in de rol van lid als voorzitter van klachtencommissies. Zo is zij benoemd als vast lid van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) voor de decentrale overheid. Ook werkt zij voor diverse organisaties als extern adviseur op het gebied van integriteitsvraagstukken. Bijvoorbeeld voor Provinciale en Gedeputeerde Staten van Limburg. Politiek gevoelige en turbulente contexten zijn haar niet vreemd.

In elke context waar mensen samenwerken, komen de thema’s integriteit, cultuur en omgangsvormen op velerlei wijzen voorbij. Binnen integriteits- of klachtonderzoek vindt Manette het van essentieel belang om op objectieve wijze feiten en omstandigheden te verhelderen. Maar vooral ook om duiding te geven aan waarom gedrag binnen een bepaalde context plaatsvindt. Haar ervaring is dat veel integriteitskwesties niet op zichzelf staan. Organisatiecultuur, teamdynamiek en de rol van leiderschap, vormen bijvoorbeeld belangrijke aspecten die maken dat niet-integer of ongewenst gedrag kan voorkomen.

Door het verhelderen van feiten en omstandigheden te koppelen aan het duiden van het gedrag binnen de specifieke context, probeert zij niet enkel het gedrag te belichten, maar ook die aspecten die maken dat het gedrag kon (voort)bestaan. Zodat een bestuurder/opdrachtgever niet alleen op het incident zelf kan acteren, maar ook meer regie kan nemen in het voorkomen ervan in de toekomst. In haar huidige rol adviseert en begeleidt zij leidinggevenden ook regelmatig in het (durven) aanpakken van ongewenste of niet-integere situaties.