Transparant over uw persoonsgegevens

De onderzoekers in dit platform zijn zelf de verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens die zij in het kader van hun opdrachten verwerken. Zij verklaren hierbij het volgende.

Het platform en de onderzoekers verwerken persoonsgegevens, waaronder mogelijk de uwe. De verwerking is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het platform en de onderzoekers doen er alles aan om datalekken en andere onzorgvuldige behandeling van uw kostbare gegevens te voorkomen. De onderzoekers verwerken zo weinig mogelijk gegevens op een zo zorgvuldig mogelijke manier.

Welke gegevens verwerkt de onderzoeker?

De onderzoeker verwerkt doorgaans alleen de gegevens die u zelf hebt aangeleverd, zoals uw naam en (mail)adres. Pas als dat nodig is voor de dienstverlening, zal de onderzoeker meer gegevens aan u of aan derden vragen of zelf aanmaken (in brieven). Het kan zijn dat de onderzoeker ook persoonsgegevens verwerkt van derden, die door een opdrachtgever zijn aangeleverd in het kader van het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst. Hiermee gaat de onderzoeker zeer terughoudend om. Deze gegevens worden alleen gebruikt als die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld in verband met de uitvoering van een onderzoek.

Waarom gebruikt de onderzoeker uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de onderzoeker verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten door een opdrachtgever met de onderzoeker. Deze overeenkomsten betreffen vrijwel altijd het doen van onderzoek bij bedrijven en instellingen. De persoonsgegevens mogen ook worden gebruikt voor (door u gevraagde) offertes, facturatie, incasso, mogelijke procedures bij klachten, en dergelijke. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de diensten van de onderzoeker te verbeteren.

U kunt de website van het platform anoniem bezoeken

De onderzoeker maakt gebruikt van een hostingbedrijf met een beveiligde server. De website van de onderzoeker bezoekt u anoniem. Er worden geen cookies verzonden vanaf de website. Er worden geen IP-adressen of andere naar u herleidbare gegevens verwerkt in de door de host gegenereerde statistiek, die de onderzoeker kan raadplegen. De onderzoeker gebruikt geen andere manieren van bijhouden van persoonsgegevens van websitebezoekers en heeft geen toestemming gegeven aan derden (Facebook, Google) om dat te doen. Er staan geen tracking pixels of andere verborgen manieren om u te volgen op de site.

Zo veel mogelijk off line

De onderzoekers gebruiken voor hun activiteiten in het platform voor wat betreft persoonsgegevens geen online mailtoepassing of online kantoorapplicaties (Outlook, Office 365, Dropbox of vergelijkbare technologie). Als zich een probleem zou voordoen, dan houdt de onderzoeker u daarvan direct op de hoogte en zal de onderzoeker dit direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mailverkeer met de onderzoeker: zo veilig mogelijk

Mailverkeer van en aan dit platform verloopt via de server van de host, die voldoet aan de privacyregels. Inkomende mail wordt veilig opgeslagen op de server en in de mailbox. De mail blijft bewaard zo lang dat voor de dienstverlening nodig is. Alle mail bewaart het platform ook als backup op een externe harde schijf, die niet aan het internet, wifi of elektronisch apparaat is gekoppeld en die in een gecertificeerde brandkluis wordt bewaard.

Uw data, documenten en andere persoonsgegevens: zo weinig mogelijk

Als een opdrachtgever een overeenkomst van dienstverlening met de onderzoeker aangaat, dan is het nodig – en dat is hij volgens de overeenkomst en algemene voorwaarden ook verplicht – om alle stukken die de onderzoeker nodig heeft voor de dienstverlening aan de onderzoeker te geven. De onderzoeker maakt doorgaans ook zelf stukken met persoonsgegevens, zoals verslagen en geluidsopnames.

Het kan voor de dienstverlening noodzakelijk zijn dat de onderzoeker bijzondere persoonsgegevens van u verwerkt, zoals medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Hiermee wordt zeer terughoudend omgegaan. Deze worden niet verder verspreid.

Geen ongevraagde reclame

Het platform benadert nooit ongevraagd personen voor marketing. Het platform houdt voor marketingactiviteiten gericht op bedrijven/instellingen lijsten bij, met daarin bedrijfsgegevens en naam, functie en mailadres van de contactpersoon. Deze lijsten worden nooit gedeeld met derden. De gegevens zijn zelf door de betrokkene gedeeld met een van de onderrzoekers of het platform. De onderzoeker houdt natuurlijke personen alleen met toestemming op de hoogte van nieuws, onder meer over nieuwe publicaties van het platform. Het platform kan uw gegevens ook gebruiken om u te benaderen voor anoniem wetenschappelijk onderzoek.

Rechten van betrokkenen

Indien u denkt of weet dat het platform uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt (via het onderstaande formulier) om inzage vragen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een kopie van deze gegevens via de digitale weg. Als deze gegevens feitelijke onjuistheden bevatten of als u denkt dat het platform onterecht uw gegevens verwerkt, dan kunt u vragen de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om, indien u niet langer wilt worden benaderd met informatie over diensten of nieuws, uw toestemming aan het platform intrekken.

Mocht u het niet eens zijn met de reactie van het platform op uw verzoeken, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in de regio waar u woont.